نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

یکی از نظریات مطرح شده درباره نظم قرآن کریم، نظریه میشل کویپرس است که با استفاده از ادبیات نظم متقارن و معکوس، رهیافتی نو به نظم و انسجام قرآن دارد. وی در نظریه خود، به فن تالیف کلام توجه می کند و دیدگاهی کل‌نگر به قرآن دارد. ایشان برای معناشناسی قرآن، متن را به سطوح مختلف تقسیم می کند، آنگاه اشکال گوناگون تقارن در این نظریه را با کمک شاخص‌های تالیفی مطرح کرده و به بررسی اشکال تقارن می‌پردازد. نیز توازی ترادفی، توازی تضادی، توازی تالیفی یا تکاملی، نظم محوری یا ترکیب دایره‌ای، نظم معکوس یا ترکیب آینه‌ای یا مقابله عکسی از اشکال گوناگون تقارن است که به کمک شاخص‌های تالیفی تجاور، دوتایی بودن، ترادف، تضاد، تشابه، تکرار یا این‌همانی، تماثل صوتی یا هم‌صدایی، شباهت‌های صرفی، ساختار نحوی یکسان برای تحلیل و بررسی معنای متن مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از تبیین و توضیح نظریه مذکور، جامعیت و کارایی آن از طریق تطبیق قواعد مورد استناد کویپرس در سوره حدید مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که اجرای قواعد مورد نظر در این سوره و تقسیم بندی آیات در سطح فَرع، قِسم و جُزء در تعداد قابل توجهی از آیات تطبیق نمی کند اما در سطح، مَفصَل و مقطع در همه آیات مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the Application of Cuypers' Theory of the Symmetrical Order and Its Application to Surah Al-Hadid

نویسنده [English]

  • MOHAMMADHOSSEIN AHMADYAR

-

چکیده [English]

Abstract: One of the theories applicable to the Holy Quran is the theory of Michel Cuipers, who has introduced a new approach to the order and coherence of the Quran by using the method of symmetrical and inverse order. He divides the text into different levels, then divides the various forms of symmetry, i.e., sequential parallelism, contradictory parallelism, authorial or evolutionary parallelism, axial order or circular composition, inverse order or mirror composition, and photographic contrast with the help of convergent authorial indicators. It discusses and examines duality, synonymy, contradiction, similarity, repetition or similarity, phonetics or consonantal allegory, morphological similarities, and identical syntactic structure. After explaining the theory, its comprehensiveness and efficiency have been examined in Surah Al-Hadid by applying the rules provided by Cuipers, and it is concluded that the rules mentioned cannot be applied to all verses in this Surah at sub-section, section, and part levels, but they can be applied to all verses at maghta' and mafsal levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • order and coherence of the Quran
  • semantics of symmetrical order
  • Surah Al-Hadid