نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

یکی از نظریات مطرح شده درباره نظم قرآن کریم، نظریه میشل کویپرس است که با استفاده از ادبیات نظم متقارن و معکوس رهیافتی نو، به نظم و انسجام قرآن دارد. وی در نظریه خود، به فن تالیف کلام توجه می کند و دیدگاهی کل‌نگر به قرآن دارد. ایشان برای معناشناسی قرآن، متن را به سطوح مختلف تقسیم می کند، آنگاه اشکال گوناگون تقارن در این نظریه را با کمک شاخص های تالیفی مطرح کرده و به بررسی اشکال تقارن می‌پردازد. نیز توازی ترادفی، توازی تضادی، توازی تالیفی یا تکاملی، نظم محوری یا ترکیب دایره‌ای، نظم معکوس یا ترکیب آینه‌ای یا مقابله عکسی از اشکال گوناگون تقارن است که به کمک شاخص‌های تالیفی تجاور، دوتایی بودن، ترادف، تضاد، تشابه، تکرار یا این‌همانی، تماثل صوتی یا هم‌صدایی، شباهت‌های صرفی، ساختار نحوی یکسان برای تحلیل و بررسی معنای متن مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از تبیین و توضیح نظریه مذکور، جامعیت و کارایی آن از طریق تطبیق قواعد مورد استناد کویپرس در سوره حدید مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که اجرای قواعد مورد نظر در این سوره و تقسیم بندی آیات در سطح فَرع، قِسم و جُزء در تعداد قابل توجهی از آیات تطبیق نمی کند اما در سطح، مَفصَل و مقطع در همه آیات مطابقت دارد.این مقاله به علت طولانی بودن در دو قسمت آمده واکنون قسمت دوم آن از سطح جزء تا سطح شعبه می باشد.

کلید واژه ها: نقد، نظم و انسجام قرآن ، معنا شناسی نظم متقارن، سوره حدید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and criticism of cuypers method in the semantics of symmetrical order and its application in Surah Al- Hadid.

نویسنده [English]

  • MOHAMMADHOSSEIN AHMADYAR

-

چکیده [English]

Title: Investigation and criticism of cuypers method in the semantics of symmetrical order and its application in Surah Al- Hadid.

Abstract: One of the theories about the Holy Quran is the theory of Michel cuipers, who has a new approach to the order and coherence of the Quran by using the method of symmetrical and inverse order. He divides the text into different levels, then introduces the various forms of symmetry in this theory with the help of authorial indicators and examines the forms of symmetry.He divides the text into different levels, then divides the various forms of symmetry, ie sequential parallelism, contradictory parallelism, authorial or evolutionary parallelism, axial order or circular composition, inverse order or mirror composition, or photographic contrast with the help of convergent authoring indicators. It discusses and examines duality, synonymy, contradiction, similarity, repetition or similarity, phonetic or consonantal allegory, morphological similarities, identical syntactic structure.In this article, after explaining the theory, its comprehensiveness and efficiency have been examined by applying the rules cited by cuipers in the Al- Hadid Surah, and it has been determined that the implementation of the rules mentioned in this Surah and the division of verses into levels, divisions, divisions and parts does not apply to all verses. And the passage corresponds to all the verses.

Keywords: criticism, order and coherence of the Quran, semantics of symmetrical order, Surah Hadid

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • order and coherence of the Quran
  • semantics of symmetrical order
  • Surah Hadid