سردبیر


دکترسید محمد حسینی استاد ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

مدیر مسئول


دکتر سید ابوالفضل سجادی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حامد صدقی استاد، دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد ابراهیم خلیفه شوشتری استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد فاضلی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمود شهبازی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکترحمیدرضا میرحاجی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات عربی

  • mirhaji_sayyedyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی گنجیان دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات عربی

  • pajuhesh1392yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن مقیاسی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

زبان و ادبیات عربی

  • h.meghyasiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر موسی احمدیان دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک

زبان و ادبیات انگلیسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم اناری بزچلوئی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و زبان ها ، دانشگاه اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن ذوالفقاری استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک

زبان و ادبیات فارسی

  • m-zolfagharyaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمود میرزایی الحسینی دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات عربی

  • mirzaei.mlu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا طبیبی دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه اراک

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


دکترحسن حیدری استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


غلامعباس رضایی هفتادر دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم مختاری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکترسید مهدی مسبوق استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه همدان

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد خاقانی اصفهانی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات عرب

  • m.khaqanifgn.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی حسن بگی دانشیار گروه الهیات و علوم قرآن دانشگاه اراک

علوم قرآن و حدیث

دبیر تخصصی


دکتر احمد امید علی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و زبان ها ، دانشگاه اراک

زبان و ادبیات عرب

دبیر تخصصی


دکتر مهرداد اکبری استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک

زبان و ادبیات فارسی

ویراستار ادبی نشریه


دکترمحمد جرفی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک

زبان و ادبیات عربی

مدیر اجرایی


هانیه بقایی کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عربی

  • habaghaeigmai.com