نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی،دانشگاه کاشان

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه کاشان

چکیده

زبان‌شناسی نقش‌گرا از رویکردهای مهمّ نظری در زبان‌شناسی است که در آن نقش‌های اجتماعی و بافتی زبان مورد تاکید قرار می‌گیرد.در این رویکرد،دستور نظام‌مند که مایکل هلیدی و رقیه حسن آن را رشد و توسعه دادند به بررسی انسجام متنی و عوامل شکل گیری آن می پردازد که در میان آنها«ارجاع»جایگاه مهمی دارد.این پژوهش می کوشد تا بر اساس زبان شناسی نقش گرا به واکاوی ارجاع و بسامد سنجی آن در دعاهای(2، 21، 25، 37، 50، 52) صحیفه سجادیه بپردازد تا زیبایی های عنصر انسجام ارجاع در کلام امام سجّاد(ع) برای مخاطبان روشن گردد.با بررسی و تحلیل این شش دعا مشخّص گردید که امام سجّاد (ع) با قدرت فصاحت و بلاغت بی بدیل و اندیشة الهی برتر خود، ارزش های اخلاقی و تعالیم اسلامی را در قالب تعبیرات و کلمات منسجم بیان کرده است. جملات صحیفة سجّادیّه توسّطِ همین ارجاعات، زنجیروار به یکدیگر مرتبط و متّصل هستند و در سایة ارجاع‌های موجود، متن زبور آل محمّد منسجم گشته است. بسیاری از ابزارهای انسجام متنی علی الخصوص ارجاع در این متن دینی و دعایی حضور فعّال و چشم‌گیری دارد و ساختار متن صحیفه سجّادیّه را متّصل، متّحد، سلیس، روان، منسجم و یکپارچه ساخته است. این پیوستگی و هماهنگی حاصل از عناصر انسجام موجب تأثیرگذاری، جذّابیّت و ماندگاری این متن شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بررسی إرجاع متنی به عنوان عاملی انسجام بخش در صحیفة سجّادیّه

نویسندگان [English]

  • mohsen seifi 1
  • askar malek 2
  • ali bashiri 1

1 university of kashan

2 university of kashan

چکیده [English]

Applied Linguistics is one of the important theoretical approaches in linguistics in which the social and contextual roles of language are emphasized. In this approach, the systematic order developed by Michael Halliday and Ruqiyeh Hassan examines textual coherence and its formation factors, among which "reference" has an important position. Based on role-oriented linguistics, this research tries to analyze the reference and its frequency measurement in the prayers (2, 21, 25, 37, 50 and 52) of Sahifeh Sajjadiyeh to show the beauty of the cohesive element of reference in the words of Imam Sajjad (AS) for the audience. be turned on By examining and analyzing these six supplications, it was determined that Imam Sajjad (a.s.) has expressed the moral values and Islamic teachings in the form of consistent interpretations and words with his unique power of eloquence and eloquence and his superior divine thought. The sentences of Sahifeh Sajjadiyeh are connected to each other by these references, and in the shade of existing references, the text has become coherent. Many tools of textual cohesion, especially references, have an active and impressive presence in this religious and prayer text and have made the text structure of Sahifeh Sajjadiyeh scripture connected, united, smooth, fluid, coherent and integrated. This continuity and harmony resulting from the elements of cohesion has caused the impact, attractiveness and durability of this text.

Keywords: role-oriented linguistics, reference, coherence, Sahifeh Sajjadiyeh Keywords: role-oriented linguistics, reference, coherence, Sahifeh Sajjadiyeh Keywords: role-oriented linguistics, reference, coherence, Sahifeh Sajjadiyeh Keywords: role-oriented linguistics, reference, coherence, Sahifeh Sajjadiyeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied linguistics
  • reference
  • coherence
  • Sahifeh Sajjadiyeh