نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اراک

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زبان وادبیات عربی

چکیده

زیبایی همان برانگیختن حس جذابیت ، لذت و جالب بودن در برخورد با یک شیء، پدیده یا یک اثر هنری است. در گذشته زیبایی شناسی یکی از شاخه های فلسفه بود که با گذشت زمان به عرصه هنر و ادبیات وارد شد. قرآن کریم تماما زیبایی است زیرا از سوی منبع زیبایی پروردگار متعال نازل شده است یکی از وجوه زیبایی آیات آن، زیبایی شناسی صرفی است در این بعد، ساختارها، گزینش و چینش آنها کنار یکدیگر سبب ایجاد نکات و معانی ظریفی که سرشار از زیبایی هستند، به وجود آمده است.
در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اسمهای معرفه و نکره در علم صرف به ظرافتها و زیباییهای کاربرد آنها در آیات برسیم. در این تلاش علمی از روش توصیفی تحلیلی استفاده نموده ایم و به این نتیجه رسیدیم که دقت در گزینش و چینش اسمهای معرفه و نکره در قرآن کریم به فهم بهتر، صحیحتر و عمیقتر معانی و مفاهیم آیات قرآن و زیبایی شناسی الفاظ منجر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A case study of the morphological aesthetics of the nouns known and nakrah in the vocabulary of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • mahmood shahbazi 1
  • Zahra Zolfaghari 2

1 member of faculty

2

چکیده [English]

Beauty is the feeling of attractiveness, pleasure and interestingness in dealing with a thing, phenomenon or a work of art. In the past, aesthetics was one of the branches of philosophy, which over time entered the field of art and literature. The Holy Qur'an is completely beautiful because it was revealed from the source of the beauty of the Almighty Lord. One of the aspects of the beauty of its verses is the physical aesthetics. In this dimension, their structures, selection and arrangement together create subtle points and meanings that are full of beauty. it has been created.
In this research, an attempt has been made to reach the subtleties and beauties of their use in verses by examining the nouns known and known in science. In this scientific effort, we have used the analytical descriptive method and we have come to the conclusion that the accuracy in choosing and arranging the nouns of wisdom and grace in the Holy Qur'an leads to a better, more correct and deeper understanding of the meanings and concepts of the verses of the Qur'an and the aesthetics of words.........................................Beauty is the feeling of attractiveness, pleasure and interestingness in dealing with a thing, phenomenon or a work of art. In the past, aesthetics was one of the branches of philosophy, which over time entered the field of art and literature. The Holy Qur'an is completely beautiful because it was revealed from the source of the beauty of the Almighty Lord. One of the aspects of the beauty of its verses is the physical aesthetics. In this dimension, their structures, selection and arrangement together create subtle points and meanings that are full of beauty. it has been created.
In this research, an attempt has been made to reach the subtleties and beauties of their use in verses by examining the nouns known and known in science. In this scientific effort, we have used the analytical descriptive method and we have come to the conclusion that the accuracy in choosing and arranging the nouns of wisdom and grace in the Holy Qur'an leads to a better, more correct and deeper understanding of the meanings and concepts of the verses of the Qur'an and the aesthetics of words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • knowledge
  • jewelry
  • Holy Quran