نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

برخی الفاظ قرآن دارای وجوه معانی متفاوتی هستند که از جمله آنها لفظ «السوء» است. تبیین این معانی راه را برای درک و فهم قرآن آسان می‏نماید و مانع از ورود احتمالات در فهم معانی قرآن می‏شود که غالبا دستاویزی برای فتنه‏جویان است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از تفاسیر به بررسی معانی واژه «السوء» در قرآن کریم و ارزیابی ترجمه‌های فارسی ارائه شده از آن پرداخته است. با نگاهی به تفاسیر و ترجمه‏های قرآن درمی‏یابیم که دانشمندان علوم اسلامی و قرآنی در انتخاب معنای صحیح واژه «السوء» در آیات مختلف گاهی اختلاف نظر دارند؛ که این امر بیانگر اهمیت بررسی این موضوع است. این اختلاف نظرها با بررسی ترجمه‌های ارائه شده از لفظ خودنمایی بیشتری می‌کند. ریشه این اختلاف نظر‌ها را می‌توان در توجه بیش از حد مترجمان به معانی مشهور و ارتکازی الفاظ در قرآن کریم جست که یکی از رایج‌ترین و مشهورترین چالش‌های پیش روی ترجمه هاست و غالب ترجمه‌ها دچار این نوع آسیب هستند. با توجه به سیاق آیات، بافت و نقش واژه «السوء» در جای‏جای قرآن کریم دوازده وجه معنایی دقیق را می‌توان برای واژه «السوء» بیان کرد که مشهورترین آن‌ها که عبارتنداز: شدت و سختی،گناه ، فرجام بد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The semantics of the word "AL-Soo" in the Holy Qur'an and the challenge of will to concentrate its meaning

نویسندگان [English]

  • ahmad omidvar 1
  • bahman hadiloo 1
  • Mirmohsen Hosseini 2

1 Member of the academic staff of the Holy Quran University of Sciences and Education

2 Master of Quran and Hadith Sciences

چکیده [English]

Some words in the Qur'an have different meanings, one of which is the word " AL-Soo ". The explanation of these meanings makes it easy to understand the Qur'an And it prevents possibilities from entering in the understanding of the meanings of the Quran, which is often used as a tool for sedition seekers. This article examines the meanings of the word " AL-Soo " in the Holy Quran and evaluates the provided Persian translations of it with a descriptive-analytical method and using interpretations. Looking at the interpretations and translations of the Qur'an, we find that scholars of Islamic and Qur'anic sciences sometimes disagree in choosing the correct meaning of the word "AL-Soo" in different verses. This case shows the importance of investigating this issue. These differences of opinion become more evident by examining the provided translations of the word. The reason for these differences of opinion can be found in the excessive attention paid by the translators to the famous meanings and concentration of words in the Holy Quran. This is one of the most common and famous challenges facing translations, and most of the translations suffer from this type of damage. . According to the context of the verses, the context and role of the word "Al-Soo" in various places in the Holy Quran, twelve precise meanings can be expressed for it. The most famous of them are: severity and difficulty, sin, bad end.But the translators have sometimes provided a not very accurate and correct meaning for this word, which is not suitable for the position of the verse and the word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur'an
  • AL-Soo
  • semantic aspects
  • translation
  • concentration meaning