نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

چکیده

معناشناسی علمی است که به بررسی دقیق ارتباط میان واژه و معنا می پردازد. این علم برای کشف معانی موجود در کلمات و جملات به شیوه های مختلف کاربرد دارد؛ بنابراین ضروری است که زبان شناسان جدید برای کشف اسرار آیات الهی، که نیاز به تفسیر و توضیح دارد از علم معناشناسی استفاده کنند.خداوند متعال بسیاری از معانی پوشیده را با بکارگیری استعاره بیان فرموده اند. استعاره از جمله ابزاری است که به معناشناسی نیاز مبرمی دارد. کاربرد این استعاره ها فقط صرف زیبایی شناختی نیست بلکه برای بیان مطلبی اتخاذ شده اند. پژوهش حاضر قصد دارد به تلفیق «معناشناسی» و «استعاره» درآیات جزءهای 25-21 قرآن کریم بپردازد تا بدین وسیله به معانی مکنون در استعاره‌ها و تصویر‌های موجود در آنها پی ببریم.
از نتائج چنین بر می‌آید که تمامی انواع استعاره‌ها تصریحیه تبعیه، اصلیه، مکنیه و تمثیلیه در این اجزا بکار رفته‌اند. استعاره ی تمثیلیه بیشترین کاربرد را در این اجزاء دارند و هریک از استعاره های به کار رفته دلالت مختص به خود را دارند که عبارتند از: مبالغه و تأکید، مجسم کردن و تصویر آفرینی، روشن ساختن معنا. خداوند متعال به طور کلی استعاره ها را در این اجزا برای بیان مسائل اخروی و بیان حال کافران به کار برده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantics of Metaphor in the Qur'an (21st to 25th parts)

نویسندگان [English]

  • mohammad jorfi 1
  • Masoomeh Ghasemi 2

1 A member of the academic faculty of Arak University

2 Arak University

چکیده [English]

Semantics is a science that examines the relationship between words and meaning. This science is used to discover the meanings in words and sentences in different ways; Therefore, it is necessary for new linguists to use the science of semantics to discover the secrets of the divine verses, which need interpretation and explanation. God Almighty has expressed many hidden meanings by using metaphors. Metaphor is one of the tools that urgently needs semantics. The use of these metaphors is not only aesthetic, but they are adopted to express something. The present study aims to integrate "semantics" and "metaphor" in the verses of parts 21-25 of the Holy Quran, so that we can understand the meanings hidden in the metaphors and images in them.
From the results, it can be seen that all types of metaphors are used in these components, such as subjunctive, main, subjunctive, and allegorical metaphors. Allegorical metaphors are the most used in these parts, and each of the metaphors used has its own meaning, which are: exaggeration and emphasis, embodying and creating an image, clarifying the meaning. Almighty God has generally used metaphors in these parts to explain the problems of the hereafter and the state of disbelievers.
Semantics is a science that examines the relationship between words and meaning. This science is used to discover the meanings in words and sentences in different ways; Therefore, it is necessary for new linguists to use the science of semantics to discover the secrets of the divine verses, which need interpretation and explanation. God Almighty has expressed many hidden meanings by using metaphors. Metaphor is one of the tools that urgently needs semantics. The use of these metaphors is not only aesthetic, but they are adopted to express something. The present study aims to integrate "semantics" and "metaphor" in the verses of parts 21-25 of the Holy Quran, so that we can understand the meanings hidden in the metaphors and images in them.
From the results, it can be seen that all types of metaphors are used in these components, such as subjunctive, main, subjunctive, and allegorical metaphors. Allegorical metaphors are the most used in these parts, and each of the metaphors used has its own meaning, which are: exaggeration and emphasis, embodying and creating an image, clarifying the meaning. Almighty God has generally used metaphors in these parts to explain the problems of the hereafter and the state of disbelievers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Holy Quran
  • semantics
  • metaphor