نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس ادبیات

2 استادیار دانشگاه آزاد تهران جنوب

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده

ویکتور فرانکل، پزشک اتریشی، بعد از پست سر نهادنِ تجربۀ وحشتناک اردوگاه‌های کار اجباری و کوره‌های آدم‌سوزی، نظریّۀ «معنای زندگی» یا «لوگوتراپی» را بنیان نهاد. او در این مکتب، به «ماهیّت و ارزش زندگی»، «مسألۀ مرگ» و «هم‌چنین روی‌کرد آدمی» میان این دو اتّفاق بزرگ، که از دل‌مشغولی‌های انسان در جهان معاصراست، پرداخت. این روان‌شناس به موضوعاتی هم‌چون معنویّت، عشق، رنج، لذّت و مرگ، نگاه متفاوتی داشت و آن‌ها را از عوامل پویایی و هدف‌مندی انسان برشمرد. او زندگی بدون معنا را در معرض فرسودگی و ملالت می‌دید. فرانکل عقیده داشت انتخاب آزادانه و خوداستعلایی انسان، تحمّل رنج‌ها را آسان می‌سازد. شاعران ایران‌زمین با بهره‌گیری از هویّت ایرانی ـ اسلامی، ناب‌ترین آموزه‌های فکری ـ رفتاری را رقم زده‌اند. عطّار به عنوان یکی از شاعران تأثیرگذار در عرفان عاشقانه، مشقّت‌های عشق و بی‌تابی‌های عاشقانه را یکی از راه‌کارهای تعالی می‌داند و صبوری در مقابل تندی‌های معشوق و رنج و درد عشق را طریقی برای نیک‌زیستن و معنابخشیدن به زندگی معرفّی می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و به شیوۀ کتاب‌خانه‌ای در صدد نقل و بررسی شاخصه-های معنای زندگی با تکیه بر صبوری عاشقانه، در منطق‌الطیر عطار است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اگر عاشق درد و رنج عشق را در راستای هدفی مقدّس بداند، گامی در استعلای خود برداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Giving meaning to life, with patience focused on love, in the logic of Attar Attar Nishabouri

نویسندگان [English]

  • zolfa kiasat 1
  • ali eynalilou 2
  • mandana hashemi 3

1 Literature teacher

2 Assistant Professor at South Tehran Azad University

3 Assistant Professor of Azad University, Rodhen branch

چکیده [English]

Viktor Frankl, an Austrian doctor, founded the theory of "meaning of life" or "logotherapy" after the terrible experience of concentration camps and crematoriums. In this school, he addressed the "nature and value of life", "the issue of death" and "also the attitude of man" between these two great events, which are among the preoccupations of man in the contemporary world. This psychologist had a different view on topics such as spirituality, love, suffering, pleasure and death, and considered them among the factors of human dynamism and purposefulness.
He saw life without meaning as subject to exhaustion and boredom. Frankl believed that the free choice and self-transcendence of man makes it easy to endure suffering. By taking advantage of the Iranian-Islamic identity, the poets of Iran have created the purest intellectual-behavioral teachings. Attar, as one of the most influential poets in romantic mysticism, considers the hardships of love and the impatience of love as one of the ways to transcendence, and patience in the face of a lover's harshness and the suffering and pain of love is a way for goodness. Living and giving meaning to life introduces.
This research, using the descriptive-analytical method and in a library style, aims to narrate and examine the indicators of the meaning of life, relying on romantic patience, in Al-Tir Attar logic. The findings of the research show that if the lover considers the pain and suffering of love in line with a holy goal, he has taken a step in his transcendence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar
  • Frankel
  • al-Tir logic
  • love
  • meaning of life