نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

2 کارشناسی ارشد ادبیات عرب

چکیده

از جمله نظریه‌هایی که امروز جایگاه بنیادینی در حوزه ادبی و دیگر حوزه‌های ساختار زبان وجود دارد، نطریه موریس گرامون زبا‌ن‌شناس فرانسوی در بحث القاگری آواها در متن و بافت جمله است. گرامون اولین کسی بود که توازنی بین کاربرد واج‌ها در شعر برقرار نموده و بیان داشت که شاعران بیشتر برای ایجاد موسیقی و هماهنگی در شعر از تکرار واج‌ها بهره می‌گرفتند؛ بنابر این در سطح ادبی کلام و ساختمان کلی جمله، سطح آوایی را نمی‌توان از سطح معنایی جدا کرد. می‌توان گفت تکرار آواها می‌تواند در تداعی معانی مورد نظر شاعر یا نویسنده نقش بسزایی داشته باشد. این جستار درصدد است با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی (تحلیل محتوا) بر اساس نطریه موریس گرامون به بررسی ائتلاف لفظ با معنا در خطبه‌ی مشهور شقشقیه، بر اساس واژگان متقاربة المعنی در محور جانشینی و مبنی بر القاگری آواها در ساختار و بافت خطبه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پس از بررسی و تحلیل این نتیجه حاصل شد که آوای خطبه شقشقیه در نهایت زیبایی، مفاهیم و معانی را به مخاطب القا می‌کند و تکرار صامت‌ها و مصوت‌ها در انتقال پیام به مخاطب در نهایت تأثیر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Combination of words with meaning in Nahj al-Balagheh's sermon of Shagshaqiya based on the theory of Maurice Grammon

نویسندگان [English]

  • sayed sajjad gholami 1
  • fariba hadifard 2

1 Assistant Professor Department of Theology, Yasouj University

2 Master of Arabic Literature

چکیده [English]

Among the theories that today have a fundamental place in the literary field and other fields of language structure, is the French linguist Maurice Grammon's theory in the discussion of the induction of sounds in text and sentence structure. Grammon was the first person who established a balance between the use of phonemes in poetry and stated that poets mostly used the repetition of phonemes to create music and harmony in poetry; Therefore, at the literary level of the word and the overall structure of the sentence, the phonetic level cannot be separated from the semantic level. It can be said that the repetition of sounds can play a significant role in associating the meanings intended by the poet or writer. This research is trying to use the descriptive-analytical method (content analysis) based on Maurice Grammon's theory to investigate the combination of words with meaning in the famous sermon of Shagshaqiyya, based on words with similar meaning in the axis of substitution and based on the induction of sounds in the structure and context of the sermon. to be discussed. After examining and analyzing, it was concluded that the sound of Shaqshaqiyah's sermon ultimately inspires beauty, concepts and meanings to the audience, and the repetition of consonants and vowels in conveying the message to the audience has the ultimate effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Nahj al-Balagheh
  • Shaqshaqiyah sermon
  • Linguistics
  • combination of word with meaning
  • Morris Grammon's theory